Nghĩa của từ: discrere direct sum

* đs.
tổng trực tiếp [rời rạc, yếu]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App