Nghĩa của từ: discrete distrribution

* tk.
phân phối rời rạc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App