Nghĩa của từ: discrete group

*
nhóm rời rạc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App