Nghĩa của từ: discrete valuation

* đs.
sự định giá rời rạc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error