Nghĩa của từ: discriminant function

* tk.
hàm phân biệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App