Nghĩa của từ: discriminatory analysis

* kt.
phương pháp phân loại; phân tích phân biệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App