Nghĩa của từ: disjoint elements

* đs.
các phần tử rời nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error