Nghĩa của từ: disjunction lattice

* đs.
dàn tách

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error