Nghĩa của từ: dispatcher

* mt.
bộ phận gửi đi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dispatcher /dis'pætʃə/
* danh từ
 - người gửi đi
 - người điều vận (xe lửa)
Động từ BQT - Android App