Nghĩa của từ: dispersible group

* đs.
nhóm phân tán được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App