Nghĩa của từ: dispersive

*
phân tán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dispersive /dis'pə:siv/
* tính từ
 - làm tản mạn, làm tan tác
 - phân tán; rải rác
Động từ BQT - Android App