Nghĩa của từ: distortional potential

*
hàm thế xoắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App