Nghĩa của từ: distributive lattice

* tk.
mạng phân phối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App