Nghĩa của từ: distributivity

*
tính phân phối, tính phân bố

Nghĩa trong từ điển StarDict:

distributivity
- tính phân phối, tính phân bốĐộng từ BQT - Android App