Nghĩa của từ: distributor

* mt.
bộ phân phối, bộ phân bố

Nghĩa trong từ điển StarDict:

distributor /dis'tribjutə/
* danh từ
 - người phân phối, người phân phát
 - (kỹ thuật) bộ phân phối
Động từ BQT - Android App