Nghĩa của từ: distrribution of demand

* tk.
sự phân bố nhu cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App