Nghĩa của từ: distrribution of eigenvalues

* gt.
sự phân bố các giá trị riêng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App