Nghĩa của từ: distrribution of zero

* gt.
sự phân bố các không điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App