Nghĩa của từ: disturb

*
làm nhiễu loạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

disturb /dis'tə:b/
* ngoại động từ
 - làm mất yên tĩnh, làm náo động; quấy rầy, làm bối rối, làm lo âu; làm xáo lộn
 - (vật lý) làm nhiễu loạn
Động từ BQT - Android App