Nghĩa của từ: disturbed

*
bị nhiễu loạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

disturbed
* tính từ
 - bối rối, lúng túng



Động từ BQT - Android App