Nghĩa của từ: diurnal are

* tv.
nhật cung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error