Nghĩa của từ: diverge

*
phân kỳ lệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

diverge /dai'və:dʤ/
* nội động từ
 - phân kỳ, rẽ ra
 - trệch; đi trệch
 - khác nhau, bất đồng (ý kiến...)
* ngoại động từ
 - làm phân kỳ, làm rẽ ra
 - làm trệch đi
Động từ BQT - Android App