Nghĩa của từ: divergence

*
sự phân kỳ; tính phân kỳ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

divergence /dai'və:dʤəns/ (divergency) /dai'və:dʤənsi/
* danh từ
 - sự phân kỳ, sự rẽ ra
 - sự trệch; sự đi trệch
 - sự khác nhau, sự bất đồng (ý kiến...)
Động từ BQT - Android App