Nghĩa của từ: divergence of a vector function

*
tính phân kỳ của một hàm tenxơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App