Nghĩa của từ: divergent

*
phân kỳ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

divergent /dai'və:dʤənt/
* tính từ
 - phân kỳ, rẽ ra
 - trệch; trệch đi
 - khác nhau, bất đồng (ý kiến...)
Động từ BQT - Android App