Nghĩa của từ: diverse

*
khác nhau, khác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

diverse /dai'və:s/
* tính từ
 - gồm nhiều loại khác nhau, linh tinh
 - thay đổi khác nhau
Động từ BQT - Android App