Nghĩa của từ: divide

*
chia, phân chia

Nghĩa trong từ điển StarDict:

divide /di'vaid/
* danh từ
 - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường chia nước
Động từ BQT - Android App