Nghĩa của từ: divisibility

*
tính chia hết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

divisibility /di,vizi'biliti/
* danh từ
 - tính chia hết
Động từ BQT - Android App