Nghĩa của từ: divisible

*
chia được, chia hêt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

divisible /di'vizəbl/
* tính từ
 - có thể chia được
 - (toán học) có thể chia hết; chia hết cho
Động từ BQT - Android App