Nghĩa của từ: divisible by an integer

*
chia hết cho một số nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App