Nghĩa của từ: divisible group

*
nhóm đường gấp khúc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App