Nghĩa của từ: division by a decimal

*
chia một số thập phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App