Nghĩa của từ: division of a fraction by an integer

*
chia một phân số cho một số nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App