Nghĩa của từ: division unit

* mt.
đơn vị chia

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error