Nghĩa của từ: divisor

*
số chia, ước số; mt. bộ chia

Nghĩa trong từ điển StarDict:

divisor /di'vaizə/
* danh từ (toán học)
 - số chia, cái chia
 - ước số
Động từ BQT - Android App