Nghĩa của từ: domain of a map

* top.
miền xác định của một ánh xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App