Nghĩa của từ: domain of dependence

* gt.
miền phụ thuộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error