Nghĩa của từ: domain of determinancy

* gt.
miền xác định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error