Nghĩa của từ: domain of influence

* gt.
miền ảnh hưởng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App