Nghĩa của từ: dose

* tk.
liều lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dose /dous/
* danh từ
 - liều lượng, liều thuốc
=lethal dose+ liều làm chết
=a dose of quinine+ một liều quinin
=a dose of the stick+ (từ lóng) trận đòn, trận roi
* ngoại động từ
 - cho uống thuốc theo liều lượng
 - trộn lẫn (rượu vang với rượu mạnh...)
Động từ BQT - Android App