Nghĩa của từ: dose metameter

* kt.
liều lượng đã biến đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error