Nghĩa của từ: double layer

* vl.
tầng kép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App