Nghĩa của từ: double line

* hh.
đường kép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error