Nghĩa của từ: down time

* mt.
thời gian đã mất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

down time
- (Tech) thời gian máy hưĐộng từ BQT - Android App