Nghĩa của từ: downstream

* Cơ.
xuôi dòng || hạ lưu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

downstream /'daun'stri:m/
* phó từ
 - xuôi dòng
Động từ BQT - Android App