Nghĩa của từ: downwarrd bias

* tk.
chệch xuống dưới, chệch thấp đi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error