Nghĩa của từ: duct

* vl.
ống, đường ngầm; kênh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

duct /'dʌki/
* danh từ
 - ống, ống dẫn
=biliary duct+ (giải phẫu) ống mật
Động từ BQT - Android App