Nghĩa của từ: ductile

* Cơ.
dẻo, kéo thành sợi được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ductile /'dʌktail/
* tính từ
 - mềm, dễ uốn
 - dễ kéo sợi (kim loại)
 - dễ uốn nắn, dễ bảo (người)
Động từ BQT - Android App