Nghĩa của từ: duodecimal

*
thập nhị phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

duodecimal /,dju:ou'desiməl/
* tính từ
 - thập nhị phân, theo cơ số mười hai
Động từ BQT - Android App