Nghĩa của từ: duplet

*
lưỡng cực; nhị tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

duplet
- lưỡng cực; nhị tửĐộng từ BQT - Android App